Organisatorisk projektmodning

Valg af projektarbejdsform

I en organi­sa­tion, hvor der ikke er taget stilling til pro­jektarbejdsformen, er det kun de stær­keste projekt­pro­filer, der lykkedes med deres projekter. Vi ser ofte, at der ikke er truffet beslutning om, hvordan projekter ledes og styres, og projekterne gennemføres derfor med stor variation i både metode og succesrate.

Hvordan skal din projektarbejdsform være?

En fælles og synlig projektar­bejdsform giver projekt­fag­lig­heden et solidt fundament i organi­sationen. Det skaber gode rammer for styregruppen, projektledere og -deltagere. Målet er, at projektarbejdsformen skal være lige så stærk som organisering af linjeaktiviteterne. Det betyder, at projektarbejdsformen skal være kendt og anerkendt.

Projektledelse - en faglig diciplin

Et klart ejerskab til pro­jekt­fag­lig­he­den, er et godt udgangspunkt. Mørup&Wallentin anbefaler derfor, at projektfaglig­heden placeres og forankres solidt i organisationen. Herfra dan­­nes og udvikles fag­ligheden, og herfra fastlægges ska­be­loner og sprog­brug for projekter. 

Hvordan kan Mørup&Wallentin hjælpe?

Det tager lang tid at øge projektmodenheden, og det er vigtigt at man benytter en trinvis implementering og bygger videre på den erfaring, der opbygges i organisationen. Vi kan bl.a. hjælpe med at

  • Fastlægge jeres ambitions­niveau. – og starte på det rigtige niveau.
  • Operationalisere jeres mål og planlægge opgaven sammen med jer.
  • Løbende sparring i forløbet
  • Udarbejdelse eller sparring på konkrete projektværktøjer

Mørup&Wallentin ser ar­bej­det med projekt­mo­denhe­d som organisa­tionsudvikling. Men over tid opbygges der en stærk projektar­bejds­form, der har fået et solidt fundament og kan understøtte succesfulde projekter.