Den gode styregruppe

Bliv en velfungerende og støttende styregruppe

Velfungerende styregrupper er projektlede­rens bedste forudsætning for succes. Det bety­der stærkt ejerskab i forretningen, rele­vant sparring på ledelsesopgaven og levering af de nødvendige beslutninger. 

Mørup&Wallentin oplever ofte, at projektlederne ikke får det tilstræk­kelige udbytte af deres styregrupper. Udfor­dringen er todelt, dels er styregruppemed­lemmerne ofte usikre på, hvordan de bliver en god støtte for projektlederen og dels stiller projektlederne ikke tilstrækkelige krav til styregruppen.

Afstemning af forventninger mellem projektleder og styregruppe

Projektlederen og styregruppen agerer naturligt inden for den projektgovernance der er i organisationen men selve udmøntningen af ledelsen sker i samarbejdet mellem projektlederen og styregruppen. Det er derfor vigtigt at forventningsafstemme det kommende samarbejde.

 

Den første styregrupperolle

Du sidder måske med fornemmelse af, at ”den rolle er jeg lidt usikker på”, eller ”hvilke forventninger er der egentlig til rollen, og hvornår gør jeg hvad?" 

Disse spørgsmål møder vi ofte, når vi tale med ledere som sidder i styregrupper. Lederne giver udtryk for at de ikke selv føler, at de har fuldt indblik i deres rolle og ikke mindst deres ansvar. Det betyder ofte, at der lægges et meget stort ansvar over på projektlederne.

Hvordan kan Mørup&Wallentin hjælpe?

Vi kan gennem sparring og kompetenceudvikling træne og uddanne styregruppedeltageren til at blive skarpe på deres rolle og ansvar.

Vi kan bl.a. hjælpe med at give indsigt og viden om:

o    Projektforløbet, før, under og efter

o    Hvilke værktøjer der er centrale for styregruppen

o    Rolle og ansvarsfordeling mellem projektleder og styregruppe

 

Konkret sparring på rollen som styregruppe-formand, i forhold til

o    Samarbejdet med projektlederen

o    Afholdelse af styregruppemøder

Mørup&Wallentin ser styregruppes rolle og ansvar som yderst vigtig, men oplever også alt for ofte at den ikke udfyldes i tilstrækkelig grad. Etableres der et godt og frugtbart samarbejde mellem projektlederen, styregruppeformanden og styregruppen, så er projektet rigtig godt hjulpet gennem projektforløbet.